Golub GetHouse MLT Sp. z o.o.

Golub Gethouse MLT Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Emilii Plater 53, 00-113 Warszawa,
wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem KRS: 0000701302, NIP: 5272825527, REGON: 368624132,
z kapitałem zakładowym w wysokości 5.000,00 zł opłaconym w całości

Golub GetHouse MLT Sp. z o.o.
ul. Emilii Plater 53
00-113 WARSZAWA, POLSKA
KRS 0000701302