Golub GetHouse MLT Sp. z o.o. w restrukturyzacji

Golub Gethouse MLT Sp. z o.o. w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie, przy ul. Emilii Plater 53, 00-113 Warszawa,
wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem KRS: 0000701302, NIP: 5272825527, REGON: 368624132,
z kapitałem zakładowym w wysokości 5.000,00 zł opłaconym w całości

Komunikat Zarządu Emitenta

Zarząd Emitenta - Golub GetHouse MLT sp. z o.o., niniejszym informuje, że w dniu 22 stycznia 2021 roku, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie postanowił o otwarciu przyspieszonego postępowania układowego (PPU) przewidującego objęcie układem części zobowiązań Emitenta, określonych we wniosku z dnia 22 grudnia 2020 roku. Na nadzorcę sądowego Emitenta, Sąd wyznaczył spółkę Janda Mozdżeń Restrukturyzacje Sp. z o.o.


Celem podjętych działań, jest uzyskanie ochrony przed działaniami egzekucyjnymi wobec majątku Emitenta, obejmującego udział w inwestycji polegającej na wybudowaniu kompleksu biurowego Mennica Legacy Tower. Ochrona wynikająca z objęcia Emitenta ww. postępowaniem restrukturyzacyjnym w ocenie Emitenta zapewni więc zabezpieczenie interesów wszystkich wierzycieli, w tym obligatariuszy, warunkując utrzymanie przez Emitenta zdolności do spłaty ich wierzytelności.
O dalszych krokach związanych z otwarciem PPU będziemy Państwa informować na bieżąco na stronie internetowej, jak również w czasie planowanej telekonferencji dla Obligatariuszy, której termin zostanie przekazany w najbliższych dniach.

Golub GetHouse MLT Sp. z o.o. w restrukturyzacji
ul. Emilii Plater 53
00-113 WARSZAWA, POLSKA
KRS 0000701302